Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTLaboratoř anorganických materiálů  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 20623
idvazba: 25541
šablona: stranka
čas: 20.2.2018 18:21:26
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Studijní obor Chemie a technologie anorganických materiálů

Obor je zaměřen na oblast kinetiky a mechanismů vysokoteplotních procesů, fázových rovnováh, koloidně-chemických jevů v heterogenních soustavách, chemické interakce materiálů s přírodním či tělním prostředím, na inženýrské studium procesů při výrobě skel, keramiky a anorganických pojiv, včetně jejich fyzikálního a matematického modelování, vývoj nových typů keramiky, anorganických skel a pojiv, výzkum souvislostí mezi strukturou, chemickým a fázovým složením a užitnými vlastnostmi materiálů a také na vývoj speciálních experimentálních metod zaměřených na chemickou, strukturní a fázovou analýzu, včetně mikroanalýzy povrchů pevných látek.

 

Předmět D141001:  Experimentální a matematické modely tavicího procesu skel (garant doc. J. Kloužek, prof. L. Němec)

Předmět představuje vytváření, ověřování a aplikaci chemicko-inženýrských modelů simulujících procesy při tavení skel. Modely zahrnují simulaci proudění taveniny v reálném neizotermním prostoru, oxidačně redukční rovnováhy složek taveniny a chování pevných částic a bublin v tavenině. Využití modelů směřuje k popisu stávajících tavicích zařízení a k návrhům nových uspořádání tavicích prostorů s vysokou energetickou účinností.

 

Nabízená témata doktorských prací

Struktura a vlastnosti skel oxidů těžkých kovů


školitel: Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc., školitel specialista: Ing. Petr Kostka, Ph.D.


Skla oxidů těžkých kovů, v nichž je skelná síť namísto SiO2 tvořena oxidy jako např. TeO2, GeO2 nebo Sb2O3, oproti běžným sklům vynikají zejména širokým intervalem propustnosti sahajícím do mnohem delších vlnových délek, nižšími fononovými energiemi, vyšším indexem lomu, význačnými nelineárními vlastnostmi, vysokými rozpustnostmi iontů vzácných zemin ve spojení s vysokou kvantovou výtěžností jejich zářivých přechodů atd. Práce bude zaměřena na přípravu a studium nových materiálů – skel – obsahujících oxidy antimonu a bismutu. Charakterizace připravených materiálů bude zahrnovat jejich základní vlastnosti jako jsou hustota, molární objem, termální stabilita, chemická odolnost, tvrdost, optická propustnost, index lomu apod. Bude hledána korelace mezi strukturními jednotkami tvořícími skelnou síť a výslednými vlastnostmi a bude sledován i vliv technologických podmínek na tyto vlastnosti.

Modelování nových prostorů pro tavení skel


školitel: Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., školitel specialista: Ing. Marcela Jebavá, Ph.D.

Částice v roztavených sklech jako zrnka písku nebo bubliny podléhají při tavicím procesu skel rozpouštění a separaci, v kontinuálním prostoru je jejich chování ovlivněno i charakterem proudění taveniny. Práce se bude zabývat oběma procesy v průtočném modelovém prostoru s cílem zjistit optimální podmínky obou procesů, nalézt nový způsob vedení tavicího procesu skel a poskytnout údaje pro nové konstrukce tavicích prostorů. Práce bude využívat výsledků laboratorních měření i matematického modelování.

 

Řešená témata doktorských prací

 • Ing. Miroslava Hujová (2015-2019). Interakce plynů s taveninami skel. (prezenční studium, školitel J. Kloužek, L. Němec)
 • Ing. Lukáš Hrbek (2013-2017). Modelování nových tavicích prostorů skel. (prezenční studium, školitel L. Němec, M. Jebavá)
 • Ing. Nikola Bašinová (2013-2017). Skla oxidů těžkých kovů. (prezenční studium, školitel J. Kloužek, P. Kostka)
 • Ing. Petra Kocourková (2012-2016). Mechanismy tvorby bublin ve skelných taveninách. (prezenční studium, školitel L. Němec, J. Kloužek)
 

 Obhájené doktorské práce

 • Ing. Miroslav Polák (2012). Influence of the space utilization on glass melting proces. (školitel L. Němec)
 • Ing. Miroslava Vernerová (2011). Oxidačně-redukční reakce ve skelných taveninách. (školitel J. Kloužek, L. Němec)
 • Ing. Martina Mrázová (2011). Leucitová keramika (školitel J. Kloužek, A. Kloužková)
 • Ing. Vladislava Tonarová (2010). Chování bublin ve skelných taveninách při působení odstředivé síly. (školitel J. Kloužek, L. Němec)
 • Ing. Petra Cincibusová (2010). Fyzikálně-chemické procesy při tavení skel a jejich modelování (školitel L. Němec)
 • Ing. Marcela Jebavá (2007). Tavení skel a možnosti zvýšení jeho účinnosti (školitel L. Němec)
 • Ing. Martina Kohoutková (2006). Hydrotermální syntéza leucitu (školitel J. Kloužek, A. Kloužková)
 • Ing. Miloš Jiřička (2004). Chování směsí roztaveného skla a částic v tavicích prostorech. (školitel J. Kloužek, L. Němec)


Pokyny k psaní disertačních prací

Aktualizováno: 24.11.2016 11:09, Autor: Lenka Matějová

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi